LLM

LLM

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Let's read some LLMs paper in April!

30 0 0
2
Avatar

🕹 Fun Project: Give AI a Persona👺

98 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu "TinyLlama: An Open-Source Small Language Model"🦙

345 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Dự án nhỏ: IELTS Suggestor

590 1 0
3
Avatar

[Paper Explain] Mixtral of Experts: Lắm thầy thì model khỏe

857 3 1
 • Avatar
12
Avatar

Nô đùa cùng Gemini API 🥳

1.6K 3 1
 • Avatar
5
Avatar

ChatGPT Series 6: Multimodal RAG và Những phương pháp được nghiên cứu để cải thiện chất lượng hệ thống RAG

367 3 1
 • Avatar
7
Avatar

Gemma - Bước tiến mới của Google

507 0 0
1
Avatar

Text Summarization with LLM

128 0 0
2
Avatar

Làm thế nào để thao tác với LLM model?

274 2 0
2
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? (P3) - Cải thiện Retrieval Augmented Generation (RAG) với query transformation

518 2 0
10
Avatar

LLM Hacking: Prompt Injection

3.4K 3 0
16
Avatar

ChatGPT Series 5: Tìm hiểu về Retrieval Augmented Generation (RAG)

2.9K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Tổng quan về Large Language Model (phần 2)

745 0 0
10
Avatar

[Paper Explain] IAG: Induction-Augmented Generation Framework for Answering Reasoning

164 0 0
8
Avatar

[Chatbot-LLMs] Xây dựng chatbot hỏi đáp tài liệu sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn GPT3.5 và thư viện Langchain

4.3K 14 13
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Tổng quan về Large Language Model (phần 1)

1.4K 7 1
 • Avatar
15
Avatar

Hướng dẫn tạo chat bot với OpenAI Assistant bằng Python

1.4K 2 0
9
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? (P2) - Retrieval Augmented Generation - cứu cánh cho sự "ảo tưởng" của các LLM

1.8K 3 0
15
Avatar

[Paper Explain] Sử dụng Self-Instruct và Unnatural Instruction để tạo thêm dữ liệu training LLM

421 0 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí