Deep Learning

Deep Learning

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Tùy chỉnh LLM với dữ liệu của bạn

61 0 0
1
Avatar

So Sánh Generative AI và AI Thông Thường: Hiểu Rõ Hơn Về Tương Lai Của AI

142 0 0
1
Avatar

Trí Tuệ Nhân Tạo, Học Máy Và Học Sâu: Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết

68 0 0
1
Avatar

Exponential Moving Average trong Deep Learning

254 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Boruta - Một thuật toán mạnh mẽ cho lựa chọn đặc trưng

186 2 0
3
Avatar

Ứng dụng cụ thể của Deep Learning và cách nó định hình cách thức làm việc của chúng ta

177 1 0
3
Avatar

Model của bạn thật sự tốt hay chỉ là một sự may mắn?

918 6 0
7
Avatar

[Paper Explain] Mixtral of Experts: Lắm thầy thì model khỏe

1.1K 3 1
  • Avatar
12
Avatar

Text Summarization — What is it?

116 0 0
2
Avatar

NeuralNotes — Music generation using Transformers

76 0 0
3
Avatar

Few-Shot Learning cho phân loại hình ảnh

767 2 0
2
Avatar

Paper reading | X3D: Expanding Architectures for Efficient Video Recognition

127 0 0
2
Avatar

Paper reading | MaxViT: Multi-Axis Vision Transformer

130 2 0
4
Avatar

Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings (SimCSE)

4 0 0
0
Avatar

Paper reading | CoAtNet: Marrying Convolution and Attention for All Data Sizes

132 0 0
4
Avatar

Paper reading | CLIP4STR: A Simple Baseline for Scene Text Recognition with Pre-trained Vision-Language Model

163 2 0
2
Avatar

Paper reading | Tóm tắt mô hình ResNeSt: Split-Attention Networks

117 0 0
2
Avatar

Paper reading | Tìm hiểu mô hình ResNeXt

276 0 0
2
Avatar

Paper reading | Deep High-Resolution Representation Learning for Visual Recognition

178 0 0
2
Avatar

Paper reading | EfficientNetV2: Smaller Models and Faster Training

382 0 0
2
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí